Szkolenie z zakresu uprawnień SEP G1, G2, G3 z egzaminami państwowymi E lub/i D

Szkolenie z zakresu uprawnień SEP G1, G2, G3 z egzaminami państwowymi E lub/i D

szkolenia energetyczne

Centrum szkoleniowe DACPOL oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu uprawnień elektroenergetycznych G1, G2, G3 z egzaminami państwowymi E lub/i D.

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń i jako jedyna firma w Piasecznie oferujemy zdobycie uprawnień typu G1, G2, G3 połączonych z egzaminem państwowym.

Profesjonalne kursy SEP G1, G2 oraz G3 dla dozoru i eksploatacji w Piasecznie.

Dzięki szkoleniom SEP mogą Państwo uzyskać odpowiednie uprawnienia SEP, które są niezbędne do wykonywania pracy na stanowiskach elektryka, instalatora urządzeń gazowych, cieplnych.

Zajęcia prowadzimy w kategoriach:

 • G1 – szkolenie elektryczne na urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
 • G2 – szkolenie cieplne na urządzenia, instalacje i sieci cieplne
 • G3 – szkolenie gazowe na urządzenia, instalacje i sieci gazowe

Organizowane przez nas kursy SEP bazują na aktualnych wymogach i kompleksowo przygotowują uczestników do podejścia do egzaminu przed komisją państwową.

Szkolenia, kursy elektryczne G1 pozwalają zdobyć uprawnienia SEP do 1 kV.

Szkolenia z zakresu uprawnień elektroenergetycznych G1 z egzaminami państwowymi E lub/i D

Szkolenia z zakresu uprawnień elektroenergetycznych G1 z egzaminami państwowymi E lub/i D

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń i jako jedyna firma w Piasecznie oferujemy zdobycie uprawnień typu G1 połączonego z egzaminem państwowym. Kursy elektryczne są dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia G1.

Oferujemy przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Uzyskane po jego ukończeniu uprawnienia sepowskie umożliwiają pracę z takimi urządzeniami jak: sieci trakcyjne, oświetlenie miejskie, urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy oraz zespoły prądotwórcze. Nasze kursy elektryczne G1 pozwalają zdobyć uprawnienia do 1 kV.

 

Adresaci szkolenia elektrycznego G1: 

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),
  • wykształcenie minimum podstawowe.

Od uczestników nie wymaga się wykształcenia elektrycznego!

Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej - Szkolenie trwa jeden dzień!

Miejsce szkolenia

05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 5j

Przed budynkiem znajduje się duży parking dla gości.

Zakres szkolenia G1 - Tematyka G1

1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki:

 • Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki
 • Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne
 • Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego jednofazowego i trójfazowego
 • Wielkości charakterystyczne dla prądu niesinusoidalnego – wyższe harmoniczne

2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV

 • Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka
 • Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
 • Napięcia i układy sieciowe
 • Rodzaje ochron przeciwporażeniowych (ochrona podstawowa, ochrona dodatkowa)
 • Przewody ochronne, ochronno-wyrównawcze i wyrównawcze
 • Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w zależności od warunków środowiskowych
 • Przyłączenia urządzeń elektrycznych

3. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia – powyżej 1kV

 • Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
 • Środki ochrony ludzi w przypadku dotyku pośredniego

4. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych

A. Ogólne zasady

  • Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  • Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń
  • Wymagana dokumentacja techniczna urządzeń i instalacji
  • Zasady przyjmowania urządzeń do eksploatacji
  • Prawidłowe prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  • Kontrole eksploatacji

B. Elektryczne urządzenia napędowe

  • Silniki indukcyjne – rodzaje , budowa
  • Silniki prądu stałego  Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe
  • Dobór silników w zależności od warunków środowiskowych
  • Zabezpieczenie silników
  • Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych - Oględziny - Przeglądy - Badania techniczne odbiorcze urządzeń napędowych - Uszkodzenia silników indukcyjnych i prądu stałego – objawy

C. Transformatory energetyczne

  • Budowa, działanie
  • Eksploatacja transformatorów
  • Zakłócenia i uszkodzenia transformatorów
  • Pomiary i próby eksploatacyjne transformatorów

D. Stacje elektroenergetyczne

  • Budowa stacji elektroenergetycznej
  • Zasady eksploatacji: oględziny, przeglądy, czynności łączeniowe

E. Elektroenergetyczne linie napowietrzne

  • Budowa linii elektroenergetycznych
  • Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii napowietrznych
  • Eksploatacja linii elektroenergetycznych
  • Pomiary i próby eksploatacyjne

F. Elektroenergetyczne linie kablowe

  • Kable elektroenergetyczne rodzaje, budowa, osprzęt
  • Układanie kabli ( w ziemi, w kanałach, tunelach i budynkach)
  • Przekazanie do eksploatacji kabli
  • Eksploatacja linii kablowych (przeglądy, oględziny, pomiary)

G. Instalacje elektryczne

  • Wiadomości ogólne
  • Rodzaje pomieszczeń i ich wpływ na dobór instalacji
  • Przyłącza i złącza
  • Warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym
  • Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej
  • Prawidłowa eksploatacja
  • Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych instalacji oraz terminy wykonania

H. Baterie Kondensatorów do kompensacji mocy biernej

  • Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów
  • Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej
  • Eksploatacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej

I. Spawarki i zgrzewarki

  • Rodzaje i budowa spawarek
  • Rodzaje i budowa zgrzewarek
  • Eksploatacja spawarek i zgrzewarek – badania techniczne

J. Urządzenia oświetlenia elektrycznego

  • Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych
  • Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń oświetleniowych

K. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe

  • Urządzenia prostownikowe -budowa
  • Urządzenia akumulatorowe- budowa
  • Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych

L. Zespoły prądotwórcze

  • Rodzaje zespołów prądotwórczych
  • Eksploatacja zespołów prądotwórczych

M. Urządzenia elektrotermiczne

  • Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych
  • Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych
  • Zakres badań technicznych

N. Urządzenia do elektrolizy

  • Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy
  • Eksploatacja urządzeń do elektrolizy
  • Zakres badań technicznych

O. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

  • Zagrożenia wybuchem  Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex i przestrzenie(strefy) zagrożenia
  • Dobór urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem: kontrola i konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 

5. Ogólne zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej

 • Straty energii
 • Zasady oszczędzania energii w zakładach przemysłowych
 • Kompensowanie mocy biernej

6. Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

 • Rodzaje poleceń na pracę
 • Kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w energetyce
 • Przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy, zakończenie pracy  Zasady bezpiecznego wykonania prac: o Zasady wykonania prac na polecenie o Wykonanie stałych czynności eksploatacyjno - konserwacyjnych przez wyznaczone osoby przy urządzeniach elektrycznych o Zasady bezpiecznego wykonania prac przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych

7. Ochrona przeciwpożarowa

 • Niebezpieczeństwo powstawania pożaru od urządzeń elektrycznych
 • Środki i sprzęt gaśniczy
 • Postępowanie w razie pożaru
 • Gaszenie urządzeń elektroenergetycznych
 • Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych w zależności od wpływów zewnętrznych

8. Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym i poparzonych

 • Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka
 • Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do i powyżej 1kV
 • Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym
 • Sztuczne oddychanie, resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Nasze Centrum Szkoleniowe dba o wysoką jakość merytoryczną organizowanych szkoleń, dzięki czemu uczestnicy bez problemu zdają egzaminy i otrzymują specjalistyczne uprawnienia elektryczne g1 (na 5 lat). Kurs, szkolenie SEP 1kv trwa jeden dzień i poruszane są na nim tematy związane z obsługą urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uczestnicy szkolenia poznają również urządzenia elektrotermiczne, sieci oświetlenia ulicznego, sposoby sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji, słowem – zdobywają kompleksową wiedzę, która pozwoli im uzyskać uprawnienia elektryczne.

Kurs sep 1 kv bazuje na wykładzie uzupełnianym o prezentację multimedialną.

Szkolenie z zakresu uprawnień energetycznych – cieplnych G2 z egzaminami państwowymi E lub/i D

Szkolenie z zakresu uprawnień energetycznych – cieplnych G2 z egzaminami państwowymi E lub/i D

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń i jako jedyna firma w Piasecznie oferujemy zdobycie uprawnień typu G2 połączonego z egzaminem państwowym. Szkolenia i uprawnienia energetyczne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Kursy G2 są organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub odnowić uprawnienia energetyczne.
Na podstawie wiedzy i doświadczenia kursantów komisja państwowa przyznaje uprawnienia G2 (energetyczne) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

Adresaci szkolenia energetycznego – cieplnego  G2: 

Kursy i uprawnienia typu G2 przeznaczone są dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych takich jak:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Zakres szkolenia - tematyka G2:

 1. Podstawy prawne i przepisy wykonawcze obowiązujące w energetyce cieplnej,
  2. Wybrane wiadomości z zakresu energetyki cieplnej,
  3. Kotły wodne i parowe,
  4. Instalacje i sieci cieplne. Urządzenia odbiorcze energii cieplnej,
  5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji, chłodnicze, pompy, ssawy, sprężarki oraz ich instalacje,
  6. Magazynowanie paliw,
  7. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
  8. Przepisy BHP, p.poż. oraz udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),
  • wykształcenie minimum podstawowe.

Od uczestników nie wymaga się wykształcenia elektrycznego!

Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Szkolenie trwa jeden dzień!

Miejsce szkolenia

05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 5j

Przed budynkiem znajduje się duży parking dla gości.

Nasze Centrum Szkoleniowe dba o wysoką jakość merytoryczną organizowanych szkoleń, dzięki czemu uczestnicy bez problemu zdają egzaminy i otrzymują specjalistyczne uprawnienia elektryczne G1/G2/G3 (ważne na 5 lat). 

Szkolenie z zakresu uprawnień gazowych G3 z egzaminami państwowymi E lub/i D

Szkolenie z zakresu uprawnień gazowych G3 z egzaminami państwowymi E lub/i D

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń i jako jedyna firma w Piasecznie oferujemy zdobycie uprawnień typu G3 połączonego z egzaminem państwowym. Kursy dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych.
Szkolenia G3 (gazowe) są skierowane do osób chcących uzyskać lub też odnowić uprawnienia gazowe. W zależności od wiedzy i doświadczenia uczestników szkolenia komisja państwowa przyznaje uprawnienia gazowe G3 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

Adresaci szkolenia gazowego G3: 

Grupa 3 – kursy i uprawnienia typu G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych takich jak:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie
  i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. Turbiny gazowe,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń
  i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Zakres szkolenia - tematyka G3:

 1. Prawo Energetyczne i przepisy wykonawcze dotyczące sieci i instalacji gazowych,
  2. Paliwa gazowe, ich wytwarzanie, przetwarzanie,
  3. Sieci i instalacje gazowe oraz gazu płynnego,
  4. Odbiorniki paliw gazowych, kotły opalane gazem, turbiny gazowe – ich budowa i eksploatacja,
  5. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka oraz jej podstawowe zasady,
  6. Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  7. Przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),
  • wykształcenie minimum podstawowe.

Od uczestników nie wymaga się wykształcenia elektrycznego!

Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Szkolenie trwa jeden dzień!

Miejsce szkolenia

05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 5j

Przed budynkiem znajduje się duży parking dla gości.

Nasze Centrum Szkoleniowe dba o wysoką jakość merytoryczną organizowanych szkoleń, dzięki czemu uczestnicy bez problemu zdają egzaminy i otrzymują specjalistyczne uprawnienia elektryczne G1/G2/G3 (ważne na 5 lat). 

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia centrumszkoleniowe.dacpol.eu

Close